Oczyszczanie wody – wykorzystanie żwiru i piasku kwarcowego w filtracji

Home  /  Oczyszczanie wody – wykorzystanie żwiru i piasku kwarcowego w filtracji

Filtracja to proces, który ma na celu rozdzielenie układu ciało stałe – płyn przy użyciu przegrody porowatej. Rozróżnia się filtrację objętościową, rozdzielającą i oczyszczającą. W filtracji objętościowej, rozdzielenie ma miejsce na usypanej warstwie filtrującej (żwiru, żużla czy piasku) i powierzchniową – przez tkaniny filtrujące – wykonane głównie z wełny, bawełny bądź włókien syntetycznym lub mineralnych. Podział na filtrację rozdzielającą i oczyszczającą stosuje się na podstawie zawartości ciała stałego w zawiesinie. Filtrację rozdzielającą stosuje się do separowania zawiesiny o natężeniu fazy stałej większej niż 1% w celu uzyskania filtratu lub cennego osadu. Oczyszczająca stosowana jest do klarowania zawiesiny o zawartości fazy stałej < 0,1 % w celu uzyskania filtratu.

Rola żwiru i piasku w filtracji

Kruszywa kwarcowe, do których należą żwir i piasek wykorzystywane są nie tylko w produkcji wyrobów budowlanych. Specjalnie przygotowane stanowią również doskonały materiał filtracyjny przeznaczony do uzdatniania wody pitnej w studniach i oczyszczalniach ścieków. Kruszywo przeznaczone do filtracji musi charakteryzować się bardzo konkretnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi. Najważniejszą kwestią jest niska zawartość nadziarna i podziarna. Innymi słowy konieczna jest jednorodność ziaren, która pozwala osiągnąć najlepszy efekt filtracyjna. Ważna jest też duża odporność na ścieralność i uszkodzenia mechaniczne. Jeśli chodzi o skład chemiczny kruszywa muszą odznaczać się dużą zawartością krzemionki, najlepiej jeśli przekracza ona 90%. Inaczej jest w przypadku tlenków wapniowych i magnezowych, aktywnego żelaza i związków siarki – im mniej jest ich w kruszywie tym lepiej. Wszystko to sprawia, że woda przefiltrowana przez kruszywo nie zmienia smaku ani barwy.

Gdzie stosuje się filtry żwirowe lub piaskowe

Żwiry i piaski filtracyjne stosowane są w jednowarstwowych i wielowarstwowych filtrach w stacjach uzdatniania wody. Wykorzystuje się je równie w oczyszczalniach ścieków oraz do filtracji drenów melioracyjnych. Ponadto w uzdatnianiu wody pochodzącej z własnej studni prawie wyłącznie stosowane są filtry żwirowe.